İNTERNET SİTESİNE ÜYE OLACAK VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Işıktepe OSB Mahallesi Kahverengi Cadde No:16 Nilüfer/Bursa adresinde mukim Şirketimiz Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.ucge.com adresinde yer alan üyelik platformuna üye olunması suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik (Ad-soyad), İletişim (Telefon, E-posta), İşlem Güvenliği (Kullanıcı şifresi), Firma verileriniz Şirketimiz tarafından üretilen ürünlerle ilgili katalogların sunumu, sizlerle iletişim kurulması olarak izah edilen Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.ucge.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ilgili kişi olarak sizlerin açık rızasına tabi olduğu durumlarda ise (Kampanya içerikli sms ve e-posta gönderilmesi yoluyla ürün / hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi) kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (E-posta gönderimi ve website hizmetleri konusunda hizmet alınan firma) ve Topluluk Şirketlerimize aktarılabilecektir. Söz konusu aktarım Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren konularda hizmet/destek/danışmanlık alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepe OSB Mahallesi Kahverengi Cadde No:16 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.

İNTERNET SİTESİNE ÜYE OLACAK VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE (SMS/ E-POSTA GÖNDERİMİ) DAİR AYDINLATMA METNİ

Tarafımca okunan İnternet Sitesine Üye Olacak Veri Sahipleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde Aydınlatma Metninde belirtilen Kimlik (Ad-soyad), İletişim (Telefon, E-posta), İşlem Güvenliği (Kullanıcı şifresi), Firma kişisel verilerimin Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Kampanya, Haber, Duyuru içerikli Sms ve E-posta gönderilmesi yoluyla Ürün / hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve yine Aydınlatma Metninde belirtilen üçüncü kişilere aktarımına Aydınlatma Metnini okuyarak bilgilendirildiğimi beyan ederek, hür irademle iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını açıkça izin verdiğimi ve haklarım konusunda bilgilendirildiğimi kabul ederim.