İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepe OSB Mahallesi Kahverengi Cadde No:16 Nilüfer/Bursa adresinde mukim Şirketimiz Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret ile tarafınızdan temin edilen kimlik bilgileriniz (Ad-Soyad), fiziksel mekan güvenliği verileriniz (şirketimize giriş-çıkış tarihi ve saati bilginiz), geldiğiniz kurum-kuruluş bilginiz ve şirketimizin içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, yükleme-boşaltma alanları, üretim tesisi, kat koridorları hizmet alanında bulunan yaklaşık 50 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla temin edilen güvenlik kamera kayıtlarınız, şirketimiz tesislerine giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, şirketimiz bina-demirbaş-çevre güvenliğinin sağlanması ve bunun için gerekli güvenlik prosedürlerinin sağlanması ve sonuç olarak fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz tesislerimiz içerisinde yer alan yukarıda belirtilen noktalarda yer alan güvenli kameraları ve güvenlik kontrol noktaları aracılığıyla yazılı ve elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz taraf olunan uyuşmazlıkların çözümü (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve mevzuat gereği talep halinde (veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması) hukuki sebebine dayanarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri) aktarılabilecektir. Bunun haricinde söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmamakta / paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak siz ziyaretçilerimiz KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepe OSB Mahallesi Kahverengi Cadde No:16 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.